Publikacja dnia 01.02.2017r.


Publikacja i ogłoszenie Planu Połączenia Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. z Gliwickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. poprzez przejęcie Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. przez Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Niniejszym Zarząd Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. informuje i ogłasza:

 Zarządy Spółek Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. i Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2016r. podjęły uchwały wyrażające zamiar połączenia spółek „Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.” (spółka przejmująca) z „Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.” (spółka przejmowana). Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek zgodnie z art. 498 KSH. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i  art. 499 Kodeksu spółek handlowych (tj. DZ.U. z 2016r., poz. 1578 z późn. zm.) dalej jako KSH. Połączenie o którym mowa w niniejszym planie jest połączeniem przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki Gliwickie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z określonym w art. 492  1 pkt 1 KSH trybem przejęcie spółki Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,  przez spółkę Szpital Miejski Nr 4  w Gliwicach Sp. z o.o. nastąpi w drodze sukcesji uniwersalnej, o której mowa w art. 494 § 1 KSH. Zgodnie i na podstawie art. 493  1 KSH nastąpi rozwiązanie spółki przejmowanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru.

Plan połączenia spółek został zgłoszony w dniu 30 sierpnia 2016r. do Sądu Rejonowego X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach. Sąd Rejonowy w Gliwicach postanowieniami z dnia 5.10.2016r. (sygn. akt GL. X. Ns Rej. KRS 20742/16/826, KRS 0000243849) i z dnia 7.10.2016r. (sygn. akt GL. X. Ns Rej. KRS 20743/16/227, KRS 572236) wyznaczył biegłych rewidentów do sporządzenia na piśmie szczegółowych opinii i złożenie tychże wraz z planem połączenia sądowi rejestrowemu oraz łączących się spółek. Biegłe sądowe: Pani Krystyna Borowska i Pani Anna Antonik nie zgłosiły żadnych uwag ani zastrzeżeń, potwierdzając poprawność i rzetelność planu połączenia.

W załączeniu, Zarządy łączących się Spółek (Zarząd każdej Spółki) przekazuje do publicznej wiadomości i ogłasza plan połączenia z załącznikami:

1/ Zgłoszenie planu połączenia spółek z wnioskiem o wyznaczenie biegłego do badania planu.

2/ Plan połączenia z załącznikami.

3/ Opinie biegłych z badania planu połączenia spółek:

 -opinia 1,

- opinia 2.


 

Postawa Prawna:

Udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości wraz z dokumentami, o których mowa w art. 505 KSH nastąpi w trybie art. 500 § 21 KSH